Rhythmically-Controlled Automata Applied to Musical Improvisation

Sergio Krakowski


PhD Thesis

Videos